Cele

Zgodnie ze statutem Fundacji Smak Życia

z dn. 18.01.2012 r. celami Fundacji są:
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie promowania, upowszechniania i ochrony zdrowia i życia, w szczególności poprzez wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze: – zdrowotnym – edukacyjnym – charytatywnym.
2. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
3. Ochrona środowiska i promocja zdrowego stylu życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób objętych pomocą Fundacji;
2. Współpracę ze środowiskami naukowymi, stowarzyszeniami, federacjami, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi z kraju i zagranicy w zakresie dotyczącym realizacji celów działania Fundacji;
3. Organizację eventów wszelkiego rodzaju, propagujących cele Fundacji;
4. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i badawczej;
5. Udzielanie i organizowanie wszelkiego rodzaju wsparcia dla osób objętych pomocą Fundacji.